stage_image1_lg

Vaše jistota na cestách – peníze zpět při poškození pneu.

Pravidlá

 
Úplné pravidlá garančného programu "ContiGarant"
Slovenská republika

Úplné pravidlá garančného programu "ContiGarant"

Slovenská republika

 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel garančného programu "ContiGarant" (ďalej len "program"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá programu uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 

Usporiadateľom programu je:
Continental Barum s.r.o., so sídlom Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika
IČ: 45788235
zapísaný v OR vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 15057
(ďalej len "usporiadateľ")

 

Organizátorom programu je:
FACEX Production s.r.o., so sídlom Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
IČ: 26867583
zapísaný v OR vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 50800
(ďalej len "organizátor").

 

1. Doba trvania programu:

Program trvá od 1. 9. 2016 00:00:01 hod. na dobu neurčitú resp. do doby rozhodnutia usporiadateľa o ukončení programu (ďalej len "doba trvania programu"). Najmenej však 12 mesiacov od poslednej registrácie účastníka do programu. Na ukončenie programu bude spotrebiteľ adekvátne upozornený.

 

2. Miesto konania programu:

Program prebieha na území Slovenskej republiky výlučne prostredníctvom webových stránok: www.contigarant.sk (ďalej len "webová aplikácia").

 

3. Produkty s garanciou:

Do programu je možné sa zapojiť len jednorazovým nákupom vybraných výrobkov, ktorými sú:

 1. 1 – 4 kusy osobných, SUV a alebo 4x4 pneumatík značky Continental zakúpených a namontovaných u oficiálneho resp. zmluvného partnera usporiadateľa (ďalej len „zmluvný partner). Zoznam zmluvných partnerov je uvedený na webových stránkach www.contigarant.sk, (ďalej len "produkty s garanciou").
 2. pri nákupe viac ako 4 kusov vybraných pneumatík musí byť realizovaná ďalšia registrácia produktov.

 

4. Garancia:

Limit plnenia je poskytovaný vo výške 100 % pôvodnej maloobchodnej nákupnej ceny pri zostatkovej hĺbke dezénu do 4 mm u letných, zimných aj celoročných osobných, SUV a 4x4 pneumatík.

 

5. Garanciu je možné uplatniť iba na:

 1. osobné, SUV a 4x4 pneumatiky Continental zakúpené a servisované u zmluvných partnerov usporiadateľa. Zoznam zmluvných partnerov je uvedený na webových stránkach programu www.contigarant.sk
 2. pneumatiky registrované do 30 dní od dátumu prvého obutia na vozidlo u zmluvného partnera usporiadateľa, uvedeného na www.contigarant.sk; maximálne po dobu 12 mesiacov od momentu obutia
 3. neopraviteľné poškodenia vzniknuté pri bežnej prevádzke, ktorá znemožňuje ďalšie použitie pneumatiky v prevádzke, ako je roztrhnutie bočnice o cudzí predmet, poškodenie o obrubník, prepichnutie väčšieho priemeru, prerazenie pneumatík atď. V prípade vandalizmu alebo úmyselného poškodenia platí garancia iba pri predložení protokolu Polície SR
 4. DOT (týždeň a rok výroby) kód pneumatiky nesmie byť starší ako 5 rokov
 5. pneumatiky do minimálnej zostatkovej hĺbky dezénu 4 mm u letných aj zimných pneumatík
 6. cena pneumatík uvedená na garančnej účtenke zodpovedá ich trhovej hodnote
 7. vzťahuje sa iba na pôvodného kupujúceho - podľa registrácie. Garančný program je neprenosný a nemožno ho prevádzať na iné osoby

 

6. Garanciu nie je možné uplatniť na:

 1. iné pneumatiky ako sú uvedené v bode 5
 2. VAN pneumatiky Continental
 3. odtiahnutie do najbližšieho servisu, opravu alebo výmenu pneumatík prípadne náhradné vozidlo apod.; prípadne požadovať náhradu týchto nákladov
 4. pneumatiky, pri ktorých pri garančnom plnení nemožno doložiť pôvod alebo spôsob poškodenia - neúplné pneumatiky
 5. krádeže a živelnú udalosť
 6. už opravované pneumatiky
 7. výrobné chyby pneumatík, ich nadmerné alebo nerovnomerné opotrebenie spôsobené mechanickými poruchami, nesprávnym hustením alebo zlým technickým stavom vozidla, na opotrebenie vzniknuté vplyvmi podvozkových častí vozidla (tlmiče, geometria) a hĺbku dezénu
 8. pneumatiky, ktoré sú používané v rozpore s podmienkami stanovenými výrobcom vozidla
 9. pneumatiky používané na automobilových súťažiach alebo iných akciách nezodpovedajúcich bežnej prevádzke
 10. pneumatiky, ktoré boli zakúpené spoločne s novým vozidlom, tj. z prvej výbavy a od ktorých neexistuje samostatný doklad o predaji pneumatík a ich montáži

 

7. Podmienky účasti v programe:

Účastníkom programu môže byť fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov najneskôr v deň predchádzajúci dňu jej registrácie do programu nebo právnická osoba, s doručovacou adresou a trvalým pobytom v Slovenskej republike (ďalej len "spotrebiteľ" alebo "účastník"). Do programu je nutné produkty s garanciou zaregistrovať najneskôr 30 dní od ich obutia na vozidlo vo vybranom partnerskom servise.

Registrácia do programu ContiGarant trvá 12 mesiacov odo dňa nazutie pneumatík na vozidlo.

Programu sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú zapojené do organizačného vzťahu k "programu", teda osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú priebeh "programu", organizátori "programu", ako aj osoby príbuzné k týmto osobám v priamom rade, ich súrodenci a manželia a ďalšie osoby blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v platnom znení. Ak sa aj napriek vyššie uvedenému stane účastníkom programu vylúčená osoba, garancia takému účastníkovi neprináleží.

Účastníkom programu sa stáva osoba, ktorá nakúpila pneumatiky na základe riadneho daňového dokladu a ten na mieste riadne zaplatila peňažnými prostriedkami v hotovosti alebo bezhotovostnou platbou pomocou platobnej karty. Program sa nevzťahuje na prípady, keď účastník od kúpnej zmluvy odstúpil, okrem prípadov, kedy bol účastníkovi nahradený chybný tovar za bezchybný.

Z programu sú vyňaté všetky zakúpené pneumatiky uhradené iným ako povoleným spôsobom, predovšetkým sa to týka platby na faktúru.

 

8. Účasť v programe:

Spotrebiteľ sa môže zapojiť do programu tak, že:

 1. v čase od 1. 9. 2016 do skončenia programu zakúpi v predajni uvedenej na webových stránkach www.contigarant.sk produkty s garanciou, resp. - nové osobné, SUV a 4x4 pneumatiky značky Continental a uschová si daňový doklad o tomto nákupe (ďalej len "garančná účtenka") a následne si nechá garančné pneumatiky obuť na svoje vozidlo u zmluvného partnera usporiadateľa, uvedeného na www.contigarant.sk.
 2. následne sa v dobe trvania programu cez webovú aplikáciu umiestnenú na webových stránkach www.contigarant.sk zaregistruje do tohto programu. A to tak, že do garančného formulára, umiestneného na www.contigarant.sk uvedie svoje kontaktné a ďalšie nevyhnutné údaje:
 • meno, priezvisko,
 • adresu trvalého bydliska,
 • telefónneho číslo,
 • e-mail,
 • druh pneumatík (letné, zimné),
 • typ pneumatík,
 • rozmer pneumatík,
 • počet zakúpených pneumatík
 • jednotlivé DOT kódy zakúpených pneumatík
 • predajňu, kde uskutočnil nákup pneumatík
 • servis, kde sa uskutočnilo odborné obutie zakúpených pneumatík

a nahrá potrebné doklady vo formáte jpeg alebo pdf

 • garančnú účtenku tj. doklad o nákupe pneumatík;
 • doklad o obutí pneumatík;

a vysloví svoj súhlas s pravidlami tohto programu. Súhlasom potvrdzuje, že skutočne riadne zakúpil produkty s garanciou spôsobom a v termíne zodpovedajúcom týmto pravidlám programu, a nechal si pneumatiky obuť u zmluvného partnera usporiadateľa programu, vysloví svoj súhlas s pravidlami tohto programu a so spracovaním osobných údajov, a to všetko v rozsahu určenom týmito pravidlami. Touto prvou registráciou získa spotrebiteľ unikátne identifikačné číslo k danému nákupu (ďalej len "ID").

ID je spotrebiteľovi zaslané na ním uvedený e-mail pri registrácii. Slúži na unikátnu identifikáciu jeho registrácie a súčasne s ním môže spotrebiteľ na webových stránkach programu overiť stav svojej žiadosti o poskytnutie garancie.

 • DOT kód je 12 miestny kód, ktorý je umiestnený na bočnici každej pneumatiky. Pre registráciu do programu je podstatné posledné štvorčíslie kódu, tj. údaj napr. 2815. (týždeň a rok výroby pneumatík).
 • Spotrebitelia, ktorých registrácia neobsahujúce všetky požadované údaje alebo súhlasy a ktoré neboli doplnené ani po výzve organizátorom, prípadne vykonané mimo času trvania programu, nebudú do programu zaradení.

c. Po registrácii do programu je spotrebiteľ po dobu 12 mesiacov od momentu obutia oprávnený v prípade splnenia podmienok stanovených týmto programom uplatniť garanciu na zakúpené a následne poškodené pneumatiky (ďalej len "garancia").

Princípom garancie je poskytnúť spotrebiteľovi 100% náhradu za poškodené pneumatiky (náhrada ceny uvedená na garančnej účtenke ), ktoré boli riadne zakúpené, obuté a následne zaregistrované na stránkach programu www.contigarant.sk a spĺňajú všetky podmienky podľa pravidiel programu . Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť maximálne cenu za nákup pneumatík uvedenú na garančnej účtenke resp. doklade o nákupe pneumatík (musí ísť o trhovú cenu), nemôže byť vyplatené viac.

d. Spotrebiteľ môže požiadať o poskytnutie garancie na stránkach programu www.contigarant.sk, kde vyplní tu umiestnený formulár "Žiadosť o garanciu".


Vo formulári uvedie:

 • ID, ktoré získal spotrebiteľ pri registrácii nákupu
 • meno a priezvisko
 • e-mail
 • číslo bankového účtu
 • popis poškodenia

a nahrá štyri fotografie

 • fotografiu celého kolesa vozidla
 • fotografiu miesta poškodenia pneumatiky
 • fotografiu DOT čísla poškodenej pneumatiky
 • fotografiu rozmeru pneumatiky

a ak bolo poškodenie pneumatiky prešetrované PZ SR, nahrá policajný protokol (napr. pri poškodení vandalizmom).

A tento riadne a úplne vyplnený formulár odošle prostredníctvom jeho funkčnosti usporiadateľovi programu v čase jeho trvania.

Spotrebiteľ je povinný uchovať garančnú účtenku a poškodenú pneumatiku po dobu riešenia garancie, tj. 30 dní od podania žiadosti o garanciu. V prípadne nemožnosti identifikovať poškodenie pomocou fotografií, je povinný poslať poškodenú pneumatiku na adresu, ktorá mu bude oznámená organizátorom. V prípade uznania garancie náklady na dopravu a likvidáciu príslušnej pneumatiky hradí usporiadateľ.

e. Ak sú splnené všetky uvedené náležitosti, bude spotrebiteľ do 30 dní od podania žiadosti o garanciu upovedomený e-mailom o stave garancie. Oznámenie bude spotrebiteľovi zaslané na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Stav garancie si môže spotrebiteľ overiť aj pomocou ID, ktoré zadá na homepage programu na www.contigarant.sk do políčka stav mojej garancie. Garancia môže mať iba dva možné závery:

 • garancia je schválená - spotrebiteľ je o stave vyrozumený e-mailom a garančná čiastka mu bude vyplatená na uvedený bankový účet do 60 dní od odoslania oznámenia o schválení vyplatenia garancie.
 • garancia je zamietnutá - spotrebiteľ je o stave vyrozumený e-mailom, ktorého súčasťou je aj zdôvodnenie zamietnutia plnenia garancie. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolanie.

 

Vyplatenie prebieha bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa, ktorý je uvedený ve formulári "Žiadosť o garanciu".

 

9. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov:

Prihlásením do programu účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov pre tieto účely - viac informácií viď Súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

10. Ďalšie podmienky programu:

Každý jednotlivý spotrebiteľ môže registrovať neobmedzené množstvo garancií, jedna registrácia môže obsahovať 1 – 4 pneumatiky spĺňajúce podmienky programu.

Spotrebiteľ nie je oprávnený požadovať namiesto peňažného akékoľvek iné plnenie a nemôže nárokovať viac, než mu bude vydané. Usporiadateľ ani organizátor týmto nie sú voči účastníkom programu inak zaviazaní a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia z ich strany, ako sú uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ a organizátor nezodpovedajú za plnenie dodávané tretími stranami.

Garancia nie je právne vymáhateľná.

Neprevzaté garancie (vrátené finančné prostriedky) z bezhotovostnej transakcie prepadajú usporiadateľovi. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu garancie (vrátené finančné prostriedky) pri jej zaslaní bezhotovostnou platbou na účet spotrebiteľa. Za akékoľvek technické alebo telekomunikačné problémy alebo poruchy vzniknuté počas doby trvania programu, za rýchlosť technického pripojenia alebo iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti s programom alebo v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií, mobilných operátorov alebo s ich dostupnosťou pre spotrebiteľov, ani za poškodenie a škody na počítačovom vybavení účastníka a ďalších osôb v súvislosti s účasťou v programe alebo so sťahovaním materiálov v rámci tohto programu usporiadateľ nezodpovedá.

Spotrebiteľ nemôže nárokovať inú garanciu, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok garanciu reklamovať. Garanciu nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Účasť v programe ani garanciu nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Spotrebiteľ dostane vždy iba jedno garančné plnenie - zo všetkých ponúkaných garančných / asistenčných služieb skupiny Continental. Napr. na jedny registrované pneumatiky je možné uplatniť buď plnenie v rámci služby ContiGarant alebo plnenie v rámci BestDrive garancie. Súbeh dvoch plnení nie je možný.

O akýchkoľvek reklamáciách alebo iných námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.

Usporiadateľ ani organizátor nie je zodpovedný za prípadné škody, ktoré by spotrebiteľom mohli vzniknúť v súvislosti s účasťou v programe, alebo v súvislosti s užívaním garančného plnenia.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo požadovať kedykoľvek po akomkoľvek účastníkovi programu predloženie garančnej účtenky alebo predmetného produktu s garanciou a to za účelom overenia nároku na účasť v programe, najmä v prípade podozrenia na nekalé konanie a to aj v prípade, keď účastník neuplatnil svoj nárok na garančné plnenie.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z programu účastníkov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepriznať garančné plnenie v prípade, ak existujú pochybnosti o spôsobe získania garančných účteniek zo strany účastníkov alebo v prípade porušenia pravidiel programu zo strany účastníkov alebo akéhokoľvek konania zo strany účastníkov, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi alebo zásadami fair-play.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia a bez náhrady zmeniť dobu trvania programu, program odložiť, prerušiť alebo zrušiť alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá po celú dobu jeho trvania, a to tak, že zmenu zverejní na webových stránkach, kde sú vždy k dispozícii platné a úplné pravidlá. Právo usporiadateľa ukončiť program sa týka predovšetkým (nie však výlučne) prípadov, v ktorých z akýchkoľvek dôvodov nie je možné pokračovať podľa plánu, napr. z dôvodu zásahu vyššej moci alebo nefunkčnosti informačných technológii, ktoré sú pre konanie potrebné alebo z iných technických, organizačných alebo právnych dôvodov, ktoré by mohli ovplyvniť správu, bezpečnosť, integritu a normálny a riadny priebeh programu a / alebo ak nie je možné v programe pokračovať kvôli napadnutiu počítačov vírusmi, falšovaniu, neoprávnenej intervencii, podvodu, technickému zlyhaniu alebo z iných dôvodov, ktoré sú mimo kontroly usporiadateľa a ktoré narušia alebo ohrozia bezpečnosť správy, férovosť, integritu a riadny priebeh programu.

Usporiadateľ a organizátor programu sú oprávnení kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v programe a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s programom spojenej. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo spotrebiteľov z programu v prípade, že by takýto spotrebiteľ porušoval pravidlá, a to bez nároku na náhradu nákladov alebo škody, ktorá by vylúčením mohla spotrebiteľovi vzniknúť.

Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na webových stránkach súťaže www.contigarant.sk, ako aj v sídle usporiadateľa. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti s programom, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci programu za jediné, úplné, konečné a záväzné. Otázky ohľadom programu je možné zasielať na e-mail programu: info@contigarant.sk.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v programe alebo konajúce v rozpore s pravidlami programu nebudú do programu zaradené. Aj keď takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie garancie, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na garanciu. Garancia v takom prípade prepadá usporiadateľovi programu. Spotrebiteľ bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo spotrebiteľov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému spotrebiteľovi k získaniu garancie.

Čo je ContiGarant

Contigarant

ContiGarant je najlepšia rozšírená záruka na pneumatiky Continental.

Program je určený pre užívateľov osobných pneumatík.

V prípade neopraviteľného poškodenia garantuje vrátenie plnej nákupnej ceny.

Nákup a obutie nových pneumatík je potreba vykonať u zmluvného partnera.

Registrácia do programu musí byť vykonaná do 30 dní od obutia pneumatík na vozidlo,  garanciu je možné uplatniť po dobu 12 mesiacov od dátumu prvého obutia pneumatiky na vozidlo.

ContiGarant je určený pre zákazníkov (fyzické i právnické osoby), ktorí uhradili pneumatiky aj obutie na mieste v hotovosti, prípadne platobnou kartou.

Stav mojej garancie

Vyhľadať predajcu

Vyhľadať servis

Kontakt

Kontaktujte nás na e-mailové adrese info@contigarant.cz